Politické pozadí chemtrails. Vojenské programy, manipulace s počasím, HAARP. Toxické látky a jejich dopad na životní prostředí
9. prosince 2016 Redakce AC24 Ze světa 33167 0
thumbnail
Poznámka prekladateľa: Článok podrobne popisuje látky používané v chemtrails, vrátane kontextu v akom program vznikol, aké inštitúcie za ním stoja a s akou bezohľadnosťou je presadzovaný bez ohľadu na názor verejnosti a bez akejkoľvek verejnej debaty či schvaľovania parlamentom. Autorom je R. Michael Castle, vyštudovaný polymérový chemik s 22 ročnou praxou v obore a 15 ročnou prácou pre nadáciu na odhaľovanie environmentálnych rizík. Text bol publikovaný v máji 2006 v nezávislých novinách Idaho Observer.

 

 
 
 
 

V roku 2003 bol Dr. Castle spoluatorom návrhu zákona UAPA3, ktorý mal zakázať všetky praktiky rozprašovania chemikálií do atmosféry/stratosféry nad územím USA. Po tom, čo sa ukázalo, že v programe je priamo zainteresovaná americká vláda, kongresmeni stiahli svoju podporu a zákon odmietli podporiť.

* * *

Metodická likvidácia prírody Zeme (The methodic demise of natural earth)

Dr. R. Michael Castle

Prehľad dopadov na životné prostredie

Domnievame sa, že v tomto storočí sa stávame svedkami postupného zámerného likvidovania prírodných systémov Zeme. “ChemTraily”, viditeľné výfukové plyny z lietadiel (a prídavných rozprašovačov) obsahujúce jedovaté chemikálie, to je iba vágny laický popis veľkolepého divadla toxických materiálov vypúšťaných do atmosféry/stratosféry, za ktorými stojí nespočetné množstvo bezohľadných a toxických programov.

Tento článok sa pokúsi uviesť tento globálny debakel do kontextu udalostí a faktov. Technické detaily všetkých identifikovaných látok by si vyžadovali prinajmenšom rozsah knihy, ak by ich mal človek všetky rozobrať. Na konci článku sa nachádza krátka bibliografia a na požiadanie sú k dispozícii linky na rôzne relevantné dokumenty nespochybniteľnej dôveryhodnosti.

Prvé pravidlo pre pochopenie: Jedná sa o veľmi rozsiahle hry štýlu “víťaz berie všetko” organizované zo strany globálnych záujmov z celého sveta. Pátrali sme a našli zásadné dôkazy o množstve globálnych operácií zamýšľaných na zmiernenie rôznych reálnych a teoretických globálnych katastrof.

Mnohé z tých operácií, ktoré sme spoločne objavili počas nášho pátrania sú prísne tajné a nie sú dostupné verejnosti. Na druhej strane iné boli verejné. Otázky, čo pred nami vyvstali sú: “Prečo by si ktokoľvek želal použitie týchto geo-zbraní a prečo by mu mali ostatní toto použitie odsúhlasiť?”

Stačí sledovať stopy peňazí. Potom si uvedomte, že prijímatelia tejto informácie [vy] musia mať dostatočne veľký záujem o to, čo chceme zverejniť, aby nám pomohli rozbehnúť veľkú informátorskú (whistle-blowingovú) kampaň s cieľom zastaviť toto metodické ničenie prírodných systémov Zeme. Táto kampaň bude vyžadovať účasť a odhodlanie mnohých ľudí; zlyhanie tejto kampane môže pravdepodobne znamenať zánik obyvateľov Zeme.

Naša výskumná práca predstavovala viac než 5 rokov pozorovania týchto udalostí, ako sa vyvíjali a postupne odhaľovala detaily týchto šokujúco nezodpovedných programov.

Jednoduchým slovom popísaný cieľ našej misie: Zverejniť a zastaviť metodickú demoláciu našej prirodzenej Zeme a jej obyvateľov.

Stručný úvod

Dr. Edward Teller napísal v roku 1990 bielu knihu (white paper), kde popisuje záchrannú operačnú stratégiu epického rozsahu na zmenu predpovedaného kurzu toho, čo bolo medzinárodnou skupinou vedcov, vrátane Dr. Tellera a Livermore National Laboratoris, považované za neodvrátiteľný kataklizmatický dôsledok globálneho otepľovania, kritických úrovní ultrafialového kozmického žiarenia, kritického oslabenia ozónovej vrstvy a ďalších teoretických katastrofických hrozieb. Je vhodné poznamenať, že Dr. Teller, nazývaný tiež “otec vodíkovej bomby”, bol zodpovedný za množstvo chorobne poňatých stratégií, pričom ani v jednom prípade sa nezaujímal o dôsledky ako je bezpečnosť, jedovatosť, úmrtnosť, dopady na životné prostredie či etika. [2][3]

Podľa Tellera a spol. by ultrafialové (UV) žiarenie v dôsledku oslabenia ozónovej vrstvy a globálne otepľovanie v dôsledku skleníkových plynov mohlo byť účinne zmiernené pomocou rozprášenia špecifických sub-mikrometrových častíc do rôznych vrstiev atmosféry.

Bárium, hliník, thórium a selén mali byť spracované do podoby submikrometrových častíc rozprášených z vysoko letiaceho lietadla a ionizovaných pomocou špecifického elektrického náboja [4][5]. Musíme zdôrazniť, že ionizácia umožňuje týmto špecifickým ťažkým kovom plávať vo vzduchu po dlhú dobu.

Táto elektricky nabitá časticová matrica môže byť perfektná na ovládanie rádiofrekvenčného poľa. Teoreticky môžu tieto ťažké kovy blokovať a odrážať slnečné svetlo pred vstupom do zemskej atmosféry a odraziť 1 až 2 percentá z UV žiarenia späť do vesmíru, vďaka čomu dôjde k poklesu dávok UV žiarenia.

Teller tiež doporučil použitie komerčných a vojenských lietadiel na zrealizovanie enormnej úlohy rozprášiť do zemskej stratosféry tieto experimentálne látky.

Sme presvedčení, že nasadenie a následné vojenské použitie nasledujúcich technológií bolo dostatočne dobre preukázané. 

Pod programom ministerstva obrany s názvom “RF Dominance” (Rádiofrekvenčná nadvláda) armáda experimentovala so zosilovaním, rušením a zachytávaním rádiovej komunikácie s pomocou týchto častíc.

Technológia virtuálneho snímkovania VTRP (Variable Terrain Radio Parabolic Equation) amerického letectva pre pilotov stíhačiek taktiež závisí na atmosfére nasýtenej týmito ťažkými kovmi.

Štúdia amerického letectva nazvaná  “Weather—A Force Multiplier: Owning the Weather by 2025” (“Počasie – zosilovač sily: Ovládnutie počasia do roku 2025”) jednoznačne popisuje vojenské výhody časticami naplnenej troposféry za účelom “ovládnutia” počasia (vytvárať, kontrolovať, manipulovať a riadiť). [7]

Program amerického námorníctva RFMP (Radio Frequency Mission Planner) je ďalší vojenský program využívajúci aerosolizované častice ťažkých kovov, vrátane pohliníkovaných sklenených vlákien. [6]

Projekt Cloverleaf vedený agentúrou CIA bol jednou z prvých operácií s “aerosolizovanými časticami ťažkých kovov”. Týmto začalo masívne práškovanie hornej atmosféry a stratosféry. 

Zakrátko nasledovali operácie amerického ministerstva obrany, keď sa do rozširovania významných stratégií zmierňovania globálneho otepľovania prostredníctvom modifikácie počasia a geoinžinierskych praktík zapojilo americké letectvo. [8] 

Federálnou vládou schválení realizátori (Federally-approved contractors, FACs) sa stali súčasťou tejto masívnej globálnej snahy zachrániť Zem pred očakávanou skazou. Títo realizátori boli súčasťou výskumu, vývoja aj realizačných aspektov týchto projektov. Špeciálne jeden z nich, Hughes Aircraft Corporation of Califorina, zameral svoje výskumné snahy práve týmto smerom.

Thórium a jeho oxidy, hliník a karbid kremíka (silicon carbide) boli identifikované v špecifickej zmesi všeobecne označovanej ako “Welsbachove reflexné rozprašované materiály” (“Welsbach Refractory Seeding Agents” (U.S. Patent 5, 003,186 . – March 26, 1991)). Tento patent bol schválený a pridelený v roku 1990 spoločnosti Hughes Aircraft Corporation. Welsbachovo reflexné rozprašovanie v podobe neobmedzených rozprašovacích operácií začalo začiatkom 90.rokov nad rozsiahlymi oblasťami stratosféry nad Severoamerickým Kontinentom. [9] [10]

Spolu s rozširovaním programu ponad celú západnú pologuľu boli mnohé operácie podľa všetkého doplnené o operácie amerického letectva za účelom zmierňovania úbytku ozónu a sú spojené s projektom High Frequency Active Auroral Research Project (HAARP) na Aljaške. Ironicky vzato, HAARP vysiela milióny wattov elektriny so zámerom ohrievať ionosféru, zatiaľ čo práškovanie časticami v stratosfére je robené so zámerom ochladiť troposféru. [11]

Podľa definície Dr. Bernarda Eastlunda, vynálezcu a šéfa programu HAARP, bola obnova ozónu 1 z 3 aktívnych programových parametrov pre HAARP. Výskumné zariadenie na ohrievanie ionosféry ( Ionospheric Heating Research Facility) bolo prevádzkované rezervami amerického letectva a americkým námorníctvom. HAARP bol používaný ako vojenská zbraň, z toho dôvodu väčšina jeho operácií podliehala a stále podlieha utajovaniu. [12]

Modifikácia počasia/klimatická zmena

HAARP je používaný na mnohé utajované projekty, pričom modifikácia počasia je jeden z najzákladnejších cieľov. Mikrovlnné, extrémne nízkofrekvenčné (Extreme Low Frequency, ELF), veľmi nízkofrekvenčné (Very Low Frequency, VLF) a iné systémy založené na elektromagnetickom žiarení a elektromagnetických poliach (EMR/EMF) sú vysielané do atmosféry a odrážané ionosférou späť cez zemskú stratosféru a atmosféru, kde sú používané rôzne vzduchom nesené chemické častice, polymérové vlákna a iné absorbery a odrážače elektromagnetických frekvencií na odtlačenie alebo pritiahnutie prevládajúcich vzdušných prúdov (jet-streams) s cieľom zmeniť vzorec počasia. V mnohých prípadoch boli v patentovaných systémoch nájdené technológie na vyvolávanie sucha. Vytváranie sucha vzniká podľa študovaných technológií pomocou ohrievania stratosféry pomocou mikrovĺn, umiestnenia vzduchom nesených častíc do vzdušného priestoru a následne pozmenením základných vlhkostných gradientov pomocou mikrovĺn z HAARP a vysušením regiónov chemicky pomocou zmesí titanátov bária (barium titanates), metylovaného hliníka (methyl aluminuim) a draslíka.

HAARP preráža do atmosférickej ozónovej vrstvy masívne diery. To je základný dôvod prečo boli s HAARP spojené stratégie na obnovu ozónovej vrstvy. “Záplatovanie” týchto dier v ozónovej vrstve sa však čoskoro stalo pre americké letectvo a vládou schválených realizátorov letových operácií bežnou praxou. Americká Air Force v poslednej dobe (2001-2002) presedlala na technológiu používania bezpilotných vzdušných strojov (unmanned aerial vehicles (UAVs)) . Vysoko letiace stratosférické robotické platformy odstraňujú nutnosť pilotovaných operácií. Roboti si nesťažujú, nikdy nerozprávajú a nikdy sa nezdružujú v odboroch. Navyše Welsbachova technika zmierňovania ozónových dier používa chemikálie, ktoré sú pre ľudí a životné prostredie toxické.

Welsbachove reflexné látky využívajú hliník, thórium, zirkónium a iné tepelno-reflexné kovy a kovové oxidy. Thórium dosahuje v zásade 98 percentnú čistotu. Thórium a zostávajúcie 2% (identifikované ako rádioaktívne materiály) však skôr či neskôr spadnú na zem. Stredná a Východná Kanada zažíva niečo, čo bolo klinicky identifikované ako otrava thóriom. Neexistujú žiadne iné bežné zdroje thória v tomto regióne. Všetko pochádza zo stratosférického rozprašovania aerosolovaných častíc ťažkých kovov.

Havária lietadla Alaska Flight 261

Welsbachove reflexné látky, hlavne oxidy hliníka a karbidy kremíka sú extrémne abrazívne, hneď za diamantom. Tento 1 mikrometrový a sub-mikrometrový prach môže byť počas toho, ako padá skrz atmosféru, zachytávaný na lepkavé povrchy vnútri funkčných komponentov lietadiel prelietavajúcich cez tieto “brúsne oblaky”. Mazacie oleje používané u horizontálnych a vertikálnych stabilizátorov, aileronov, klapiek a pristávacích kolies môžu byť týmto vysoko abrazívnym prachom z Welsbachových reflexných materiálov vážne poškodené a môžu spôsobiť postupné obrusovanie kovu ovládacích skrutiek a napokon spôsobiť ich kompletné zlyhanie: zaseknutie letových ovládacích prvkov do nekontrolovateľnej konfigurácie smeru nahor alebo nadol. Sme presvedčení, že Alaska Airlines Flight 261 je príklad takýchto okolností.

Alaska Flight 261 absolvoval každodenné prechody cez husté štrkovité oblaky z chemtrailových operácií spojených s rozprašovaním Welsbachových reflexných látok, predovšetkým pozdĺž Západného pobrežia Spojených štátov až po Los Angeles a potom južne a východne po Dallas.

Iné lietadlá, komerčné, vojenské aj civilné, taktiež zažívali tieto zlyhania letových komponentov, ktoré bývajú obvykle pripisované nedostatočnej kvalite práce letových mechanikov – k takémuto záveru dospelo aj vyšetrovanie National Transportation Safety Board (NTSB) v prípade nešťastného osudu posledného letu Alaska Flight 261.

Zmierňovanie ozónovej diery

Zloženie najčastejšie spomínané pri použití na záplatovanie ozónových dier je selén a aromatické uhľovodíky ako je toluén (benzénový komponent zemného plynu) a mixované izoméry xylénu. Rozprašované zo stratosféricky letiacich lietadiel, film z tejto jedovatej zmesi dopadá do oblasti tesne nad tropopauzou – na ozónovú vrstvu. Ozón, tzv. trojatómový kyslík, sa rýchlo tvorí vplyvom ožiarenia selénu a uhľovodíkov  UV/A svetlom. To je rovnaká fotónovo-chemická reakcia, ktorá spôsobuje dni s prízemným “ozónovým poplachom”. Reakcia selénu s UV žiarením je rovnaká ako reakcia, ktorá prebieha počas xerografie: keď sú selénové tonery ožiarené UV zdrojmi svetla, kopírovací stroj generuje malé množstvá ozónu.

Satelity americkej NASA Total Ozone Mapping (TOM) potvrdili výskyt záplatovacích ozónových operácií hlavne nad severnými sektormi Severoamerického kontinentu. Pozorovali sme tento fenomén od začiatku roku 2000. [14]

V dôsledku spadu selénu a aromatických uhľovodíkov (a sú značné dôkazy, že toto sa opakovane v Spojených Štátoch a Kanade dialo) dochádza k predávkovaniu benzénom. Karcinogenita benzénu je bez pochyby známa. Kontaminácia povrchových vôd benzénom je trvalá hrozba. Otrava selénom je symptomaticky podobná iným typom otráv ťažkými kovmi (napríklad olovom a ortuťou).

Spad

Existuje dostatočné množstvo dôkazov na tvrdenie, že v globálnom merítku sa v malom aj veľkom rozsahu nepretržite objavujú aktivity modifikácie počasia [15]. Vzhľadom na rozsiahly charakter tohto globálneho divadla sa obmedzíme na nasledujúcu stručnú analýzu spôsobu rozprašovania chemtrailov a ich efektov v USA a Kanade.

Bez jedinej výnimky boli všetky chemické sprejovacie operácie podniknuté bez vedomia verejnosti a nebolo predložené ani jediné posúdenie rizík na ľudské zdravie či dopadov na životné prostredie, či už verejnosti, civilnému dohľadu alebo odbornej diskusii. Už toto samotné predstavuje neospravedlniteľné porušenie amerických občianskych a environmentálnych zákonov a medzinárodných protokolov o spolupráci medzi národmi svetovej komunity.

Profesionálni nezávislí vyšetrovatelia získali početné vzorky pôdy a vody z celej Severnej Ameriky. Tieto boli vedecky analyzované a výsledky zdokumentované. Testovanie preukázalo toxické množstvá bária a metylovaného hliníka v množstve oblastí Spojených Štátov a Kanady, ktoré nemajú žiadne podstatnejšie vlastné zdroje týchto ťažkých kovov.

Bárium a hliník boli objavené v ľudskej krvi a vzorkách tkanív. Mnohé z týchto výsledkov boli preposlané na organizácie verejného zdravia s požiadavkou zistiť zdroje týchto toxických kontaminácií. Do dnešnej doby organizácie verejného zdravia odmietajú identifikovať zdroje týchto báriových a hliníkových otráv.

Toxické úrovne týchto kovov sú tiež nachádzané v tkanivách domácich a divo žijúcich zvierat.

Avšak ľudia a zvieratá nie sú jedinými negatívne postihnutými z chemtrailového spadu. Celé pozemské prírodné biologické systémy začínajú zlyhávať. Rhizobacteria-endomycorrhizae, kriticky dôležitý mikroorganizmus, pomaly vymiera v pôdach v dôsledku toxicity báriových a hliníkových ťažkých kovov. Tento mikrób je zodpovedný za prenos živín z pôdnej matrice do zásobovacích koreňových systémov rastlín a stromov. Báriové a hliníkové soli sú alkalické a posúvajú základné pH povrchovej pôdy a vody do nových výšok – zvýšené do tej miery, že niektoré druhy rastlín už nedokážu prežívať. Podľa našich expertov z tejto oblasti, bez tohto mikroorganizmu je prirodzený rast rastlín nemožný. Chemtrails systematicky menia rovnováhy kriticky dôležité pre život rastlín a hromadia sa dôkazy o plošnom vymieraní na mikrobiálnej úrovni.

A čo viac, geneticky modifikované biologické materiály a geneticky mutované huby, ktoré sú používané ako bioregulátory (biocontrols) v čoraz väčšom množstve programov, sa môžu ukázať byť dokonca ešte viac nebezpečné pre ľudí a životné prostredie, než chemické aerosolizované chemikálie sprejované do atmosféry.

Záver

Tieto udalosti z 90.rokov 20.storočia boli príznačné frázami “nový lepší trh” a “nová lepšia vláda” s cieľom ukryť pred verejnosťou tajné nelegálne operácie prevádzkované americkou armádou a civilnými zamestnancami korporácií v spolupráci s nadnárodnými spoločnosťami s cieľom tajne pokračovať vo výskume tém ako je riadenie počasia, ovládanie zdrojov potravín a vody a expanzia trhu pre nové lieky na liečbu nových chorôb – pričom všetko toto má priamy vzťah k tomu, čo zahŕňame pod univerzálny názov “chemtrails”.

My, združenie znepokojených jedincov z celého sveta, v počtoch miliónov, sme teraz extrémne presvedčení, že sme svedkami metodického zániku prírody Zeme v mene korporátneho zisku, vládnej kontroly a bezohľadnej formy socializmu vynucovaného vojenským priemyslom.

Technológie, ktoré sa tu používajú na zmeny Zemskej rovnováhy, sú arogantné a látky identifikované v chemtrails sú jedovaté a potenciálne smrteľné.

Nezávislí rodinní farmári z USA a Kanady nikdy netušili, že tie nekonečné suchá, spojené s agresívnymi obchodnými praktikami pobočiek nadnárodných korporácií, sú prepojené súčasti sprisahania medzi štátnymi činiteľmi a riaditeľmi korporácií s cieľom odstrániť ich z trhu. Ako sa ukazuje, naše národné rodinné farmy sú po prepadnutí hypotéky skupované za pár dolárov poľnohospodárskymi gigantmi. Všetko, čo od tej doby rastie na týchto farmách sú geneticky mutované zrná a pseudopotraviny – nástup éry Potravinových Zbraní.

* * *

Dr. R. Michael Castle je environmentálny profesionál, držiteľ Národného certifikátu pre vyhodnocovanie environmentálnych rizík s 15 ročnou praxou v oblasti vyhodnocovania environmentálnych rizík, výskumu, analýzy a riešení. Má za sebou 22-ročnú prax ako polymérový chemik pred založením firmy Environmental Consulting and Engineering Firm, Castle Concepts Consultants, Inc. Je tiež členom Medzinárodného poradného panelu Organizácie pre svetové prírodné zdravie (International Advisory Board of the World Natural Health Organization)

Dr. Castle s pomocou ďalších chemtrailových vyšetrovateľov navrhol v roku 2003 “The Unified Atmospheric Preservation Act” (UAPA3), v snahe zastaviť, zakázať a navždy ukončiť praktiky rozprašovania akýchkoľvek chemikálií do atmosféry/stratosféry vo vzdušnom priestore nad celým Severoamerickým kontintentom. Avšak americkí kongresmani, od ktorých dúfal, že tento zákon presadia, stratili záujem akonáhle sa ukázalo, že v mnohých aspektoch tohto debaklu je strategicky zainteresovaná americká vláda.

Dr. Castle dúfa, že keď si dostatočne veľa ľudí uvedomí, že tieto arogantné a nezodpovedné chemtrailové kampane sú bezprostrednou hrozbou pre život na Zemi, že sa nám podarí presadiť schválenie trvalého zákazu proti takýmto aktivitám.

REFERENCIE:

(1) Intergovernmental Panel On Climate Change

http://www.ipcc.ch/

(2) Edward Teller’s “Sun Screen” Document – .pdf

http://www.rense.com/general18/scatteringEdTellerwithnotes.pdf

Excerpt: “1 million tons of scattering materials ~ 1% -refresh about 20% per year” “discusses lifting masses into air or space”

Edward Teller’s “sun screen” document: Global Warming and Ice Ages: I. Prospects for Physics-Based Modulation of Global Change, E. Teller et al., August 15, 1997, Lawrence Livermore National Laboratory, Presented at: 22nd Intl. Seminar on Planetary Emergencies, Erice (Sicily), Italy

(3) WHO IS EDWARD TELLER?

http://www.atomicarchive.com/Bios/Teller.shtml

This is the same Dr. Edward Teller known as Father-H-Bomb. ( The same person that once recommended “nuking” a prominent East Coast U.S. harbor in order to make it deeper for ships of International flags’ commerce. In the Super-Port that would result, International Commerce and Trade would be exceptional; especially one that would not be a Union controlled port. None-the-less, someone nixed that idea after they reviewed the potential lethality of the residual radiation for at least 1,000 years.

(4) BARIUM MATERIAL SAFETY DATA SHEET

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.jtbaker.com/msds/b0444.htm

(5) Chemtrails And Barium

8.3.1 ¬ Inhalation Route ¬ There are no quantitative data on the deposition and absorption of barium compounds through inhalation in humans.

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc107.htm

Methods have been developed over the last several months which appear to confirm the existence of extraordinary levels of barium within our atmosphere. https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/precip1.htm

The following is a list of conditions, observations and analyses which focus direct attention on barium and barium compounds within the investigation of the aerosol operations

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/deduct1.htm

The identification of barium in the atmosphere as a result of aircraft aerosol activities continues to be confirmed.

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/spectra2.htm

The unusual presence of the element barium in the atmosphere now appears to have been affirmed through the methods of spectroscopy.

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/spectra1.htm

(6) Radio Frequency Mission Planner

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://net127.com/2001/06/18/chemtrails-and-the-radio-frequency-mission-planner/

(7) USAF: Weather As A Force Multiplier ¬ Owning The Weather 2025 ¬ QUICK LOOK

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/qwiklook.pdf

USAF: Weather as a Force Multiplier ¬ Owning the Weather 2025 – INTRO

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/INTRO.PDF

USAF: Weather as a Force Multiplier ¬ Owning the Weather 2025 ¬ Welcome

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/welcome.pdf

USAF: Weather as a Force Multiplier ¬ Owning the Weather 2025 – 1996 Planning Report

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

(8) Carnicom ¬ Aerosol Operations

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/conright.htm

(9) Stratospheric Welsbach Seeding For Reduction Of Global Warming

US Patent: 5,003,186

https://href.li?http://www.freepatentsonline.com/5003186.html?highlight=5003186&stemming=on

(10) Aerosol Programs Patently Obvious

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.seektress.com/PATLIST.HTM

* AEROSOL RELATED LINKS

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.aaar.org/index2.cfm?section=Related_Links

(11) HAARP HOME PAGE

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.haarp.alaska.edu/haarp/

(12) Correspondence with Dr. Bernard Eastlund: Space Based Weather Control: The Thunderstorm Solar Power Satellite

https://web.archive.org/web/20060316100550/http://www.borderlands.com/spacewea.htm

(13) Induced Climate Change ¬Geoengineering the Earth’s Radiation Balance

http://adsabs.harvard.edu/abs/2000GeoRL..27.2141G

(14) TOMS ¬ Total Ozone Mapping Spectrometer

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://toms.gsfc.nasa.gov/reflect/today_refl_v8.html

(15) Air Force 2025 Home Page ¬ Owning The Weather ¬ Final Report

https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/index.htm

Zdroj: proliberty.com

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor