Bill Gates odhalil, co bude nutné, aby se znovu mohlo cestovalo po světě. Přichází průkaz digitální imunity?
5. dubna 2020 Redakce AC24 Ze světa 2794919 20
Bill Gates v rozhovoru na rovinu uvedl, že nebude možné, aby se znovu cestovalo po světě jako před vypuknutím virové epidemie, protože mnoho zemí bude i v budoucnu stále v situaci, že nákazu nebudou zvládat, takže do těchto zemí budou moci jezdit jen lidé s certifikáty, které se v USA stanou s nejvyšší pravděpodobností součástí datového obsahu biometrických pasů. (Foto: Vimeo)

 

 
 
 
 

Každý člověk bude mít tzv. Průkaz digitální imunity, který bude obsahovat informaci, jestli osoba je očkovaná proti COVID-19, anebo bude obsahovat informace o prodělání této nemoci, což bude znamenat, že osoba má přirozené protilátky v těle. Tyto dvě skupiny osob budou moci cestovat po světě a budou se moci i vracet domů bez toho, aby jim hrozily po návratu karantény. Osoby bez průkazu by jednak po návratu musely rovnou do karantény, ale je velmi pravděpodobné, že bez průkazu by vůbec ani z USA nemohl lidé odletět a odcestovat, uvedl Aeronet.

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


AZ
Antonín Zelenka
6. dubna 2020

Existuje veľa príkladov, kde je zrejmé, že pozitívne a negatívne testy neznamenajú infikované a neinfikované. Napríklad v jednej správe zo Singapuru, po 18 pacientoch s dennými testami, viac ako polovica prešla z pozitívneho na negatívny a späť na pozitívny aspoň raz. V inom dokumente bola žena, ktorú lekári skutočne chceli nakaziť, bola testovaná 18-krát a zakaždým negatívne, takže lekári vyhlásili, že bola nakazená, a test musí byť falošne negatívny.

 

Existuje veľa ľudí, ktorých testujú pozitívne, ale nikdy nemajú žiadne príznaky. Nie je možné povedať, koľko z nich je nejako imunných (napriek tomu sa vírus v nich stále replikuje (množí), alebo by vírusy neboli považované za infekčné) alebo koľkáti sú falošne pozitívny. Podľa čínskej štúdie bolo 80% pozitívnych výsledkov testu u asymptomatických ľudí falošne pozitívnych. Niekoľko dní po publikovaní abstraktu v anglickom jazyku Národnou knižnicou lekárov (National Library of Medicine - pubmed) bola stiahnutá.

 

Zvyčajne si tam išlo o stiahnutie bez vysvetlenia, avšak dokument v čínskom jazyku je stále k dispozícii. Existuje tiež veľa prípadov ľudí, ktorí majú pozitívny test bez anamnézy cestovania a bez známeho kontaktu s inou pozitívnou osobou na koronavírusy. Vo veľkých vzorkách do tejto kategórie často spadá 20-40% ľudí.

 

Epidemiológovia tvrdia, že nakoniec nájdu súvislosť, ale aj niekoľko prípadov bez prepojenia by ukázalo, že sú možné falošné/chybné/nesprávne/scestné pozitívy. A ak je ich niekoľko, prečo nie veľa?

 

Falošné pozitívne výsledky sa môžu ukázať ako veľký problém, a to aj pri veľmi presnom teste jednoduchou matematikou. Povedzme, že test je 99% presný, čo znamená, že zo 100 testovaných ľudí bude iba jeden falošne pozitívny. Teraz si predstavte, že choroba, pre ktorú je test určený, sa vyskytuje iba u 1/10 000 ľudí v testovanej skupine (dajme tomu, že sú zdraví ľudia). Na každých 10 000 testovaných ľudí bude jeden skutočne pozitívny a 100 falošne pozitívnych. Na 99% presný test môže viesť k falošne pozitívnym na 99% testovacieho času.

 

Je možné, že sa niečo dôležité stratí, keď sa všímavosť premietne do západných psychologických pojmov. Ak psychológovia dokážu jasnejšie pochopiť, čo sa stráca, môžeme nájsť spôsoby, ako zmierniť straty a optimalizovať naše hodnotenia a zásahy, pričom si zachovávame sekulárnu a vedeckú perspektívu.

 

Môže byť tiež užitočné pamätať na rozdiel medzi meraním premennej a manipuláciou s ňou. Keď zmeráme premennú (napríklad všímavosť), potom preskúmame, ako sa tieto merania týkajú iných premenných (myšlienky, emócie, správanie) a ako sa menia s liečbou. Pre niektoré výskumné účely je alternatívou merania všímavosti (vedomia) manipulácia. V týchto štúdiách učíme všímavosti alebo usmerňujeme účastníkov v ich praktizovaní a zanedlho (následne) potom vyhodnotíme emócie, kognície (vnímania - spoznania odlíšenia) alebo správanie.

 

ČASŤ PRVÁ – Závoj haleny systému kvantového trbletu rozvíja mechanizmy celostnej reintegrácie organizmu kvôli rovnováhe krútňavy Súvidu (súvisu) (permutačná rekombinatorika)

 

Dear friends, Clear Comprehension, please.

 

There are many examples where it is clear that positive and negative tests do not mean infected and uninfected. For example, in one report from Singapore, following 18 patients with daily tests, more than half went from positive to negative and back to positive at least once. In another paper, a woman who doctors really wanted to be infected, was tested 18 times and was negative every time, so the doctors declared that she was infected, and the test must be a false negative. There are many people who test positive but never have any symptoms. It is not possible to tell how many of these are somehow immune (yet the virus is still replicating inside them or they wouldn’t be considered infectious) or are false positives. A Chinese study estimated that 80% of positive test results in asymptomatic people were false positives. A few days after an English language abstract was published by the National Library of Medicine (pubmed), it was retracted. Unusually, this was a retraction without explanation, and the Chinese language paper is still available. There are also many cases of people who test positive with no history of travel, and no known contact with another coronavirus positive person. In large samples, often 20-40% of people fall into this category. Epidemiologists claim that they will eventually find a link, but even a handful of cases with no link would show that false positives are possible. And if a few are possible, why not a lot?

 

False positives can be shown to be a big problem, even with a highly accurate test, by simple mathematics. Say that a test is 99% accurate, meaning that out of 100 people tested, there will only be one false positive. Now imagine that the disease the test is for is only found in 1/10,000 people in the group being tested (say healthy people). For every 10,000 people tested there will be one true positive and 100 false positives. A 99% accurate test can produce false positives 99% of the time.

 

It is possible that something important is lost when mindfulness is translated into Western psychological terms. If psychologists can understand more clearly what is lost, we may find ways to mitigate the losses and optimize our assessments and interventions, while maintaining a secular and scientific perspective.

 

It may also be helpful to remember the distinction between measuring a variable and manipulating it. When we measure a variable (such as mindfulness), we then examine how these measurements relate to other variables (thoughts, emotions, behaviours) and how they change with treatment. For some research purposes, an alternative to measuring mindfulness is to manipulate it. In these studies, we teach mindfulness or guide participants in practicing it and then assess emotions, cognitions, or behaviours soon afterwards.


00
EP
Eduard Piovarči
6. dubna 2020

Zlahčuje sa ďalej a ďalej vraj v Taliansku umrelo v minulom roku v marci 15 tisíc ľudí na respiračné choroby rok predtým 16 tisíc a na kovid tento rok len 12 tisíc dobre súdruhovia lenže tých 12 tisíc je teraz navyše nad normálne štatistiky!!

Taliani a španieli sú už na takmer 15 tisícoch

NA COVID ZOMRELO UŽ VYŠE 70 TSÍC ĽUDÍ A ZA NECELÝ TÝŽDEŇ BUDEME NA ČÍSLE 100 TISÍC A TALIANI BUDÚ NA ČÍSLE 20 000 OBETÍ AJ POTOM SA TO BUDE NEUSTÁLE ZĽAHČOVAŤ?

V USA už dva dni po sebe presahujú úmrtia 1000 Ľudí včera 1166

a za deň tam majú 25 až 30 tisíc nových nakazených. Francúzsko malo dva dni zasebou úmrtia cez 1000 ľudí všetkým na západe kolabuje zdravotníctvo

https://aragonit11.blogspot.com/2020/03/najskor-koronavirus-potom-matovic.html


00
AZ
Antonín Zelenka
7. dubna 2020

V čase písania tohto textu je svet pohltený stále viac kataklizmatickými prejavmi narušenia a rozrušenia inak usporiadaných procesov Prírody. Zo správ, ktoré sa prijímajú takmer denne, tak na vnútroštátnej, ako aj na celom svete, sme stále viac nútení uvedomovať si určité život ohrozujúce nezrovnalosti vo fungovaní prírody. Takmer vo všetkých krajinách sa zaznamenávajú rekordné katastrofy rastúceho násilia a rozsahu; tornáda, lúpeže, rozsiahle záplavy, prudké sucho, zemetrasenie, nevhodné snehové zrážky a extrémne teploty, ktoré sú spojené s obrovskými stratami a utrpením. Strádanie a hladovanie sú na vzostupe, spolu so zdanlivo nekonečným výskytom doteraz neslýchaných chorôb. Väčšina týchto udalostí ohrozujúcich existenciu, tzv. „Prírodné katastrofy“, neprináša príroda. Naopak, sú priamo pripisované priestupkom ľudstva, výsledkom jeho arogantného odmietnutia alebo dokonca úplného ignorovania jemne vznešených zákonov Prírody a jemných interakcií medzi všadepriepustnými vzájomnými závislosťami, na ktorých je založený celý život.

 

AUTONÓMNA SUPER INTELIGENCIA – Rádiové spojenie v rádiovej sieti prístupu v kvantovom poli – strategické a operačné implikácie vysokovýkonného zvlnenia priebehu na pozadí globálneho živého/skutočného cvičenia simulovaného umelou inteligenciou

 

At the time of writing the world is being engulfed by increasingly cataclysmic manifestations of the disturbance and disruption of Nature's otherwise orderly processes. From reports received almost daily, both nationally and from around the world, we are increasingly forced to become aware of certain life-threatening irregularities in the functioning of Nature's household. Record catastrophes of increasing violence and extent are being reported in almost every country; tornadoes, deluges, widespread flooding, searing drought, earthquakes, unseasonable snowfalls and extremes of temperature, all of which are associated with huge loss and suffering. Strife and starvation are on the increase, coupled with a seemingly endless emergence of hitherto unheard of diseases. The majority of these existence-threatening events, these so-called 'natural disasters', are not of Nature's making. On the contrary, they are directly attributable to the misdemeanours of humanity, the result of its arrogant repudiation or even total ignorance of Nature's sublime laws and the subtle interactions between the all-permeating interdependencies upon which all life is founded.


00
S࿘
s0lari ࿘☯࿗
7. dubna 2020

Autorem textu je Karel Drbal, který vyučuje imunologii a systémovou biologii na Katedře buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy:

"Z pohledu imunologa je jasné, že se v médiích, ale i mezi některými vědci, nebezpečí koronaviru SARS-CoV-2, a jím vyvolaným onemocněním COVID-19, hodně přeceňuje.

Pojďme se zde bavit o číslech, která se budu snažit objasnit z pohledu imunologa. Začnu pár příklady infekčních a neinfekčních chorob. Bacily moru jsou tu s námi na planetě stále přítomné a smrtnost moru je více jak 30 %. Virus HIV byl zákeřný v tom, že napadl přímo buňky imunitního systému, a to je opravdu problém. Dodnes nemáme funkční vakcínu – 1,7 milionu ročně onemocní a 0,8 milionu zemře. Bacily tuberkulózy v sobě dnes nosí čtvrtina lidí na světě – 10 milionů ročně onemocní akutní tuberkulózou a 1,5 milionu zemře, a my přestáváme očkovat. Prvoci malárie infikují 230 milionů a zemře na ně 0,4 milionu lidí ročně. Vakcína stále není. Mohl bych pokračovat dále. To jsou skutečné celosvětové infekční hrozby. Přesto, když si dnes srovnáme riziko smrti v důsledku infekčních nemocí se stavem před 100 lety nebo i před 50 lety, je minimální. Naopak, na vzestupu jsou různé choroby související s věkem, protože naše populace celosvětově stárne. Přestali jsme prostě být zvyklí na zprávy o infekčních hrozbách.

Pro srovnání – na nepřenosné choroby dnes ročně umírá 41 milionů lidí, což tvoří celých 71 % ze všech úmrtí. A právě většina z těchto chorob je pravou příčinou smrti na infekci SARS-CoV-2, tedy onemocnění COVID-19. Je to obezita, ateroskleróza, nádory a respirační choroby. To vše jsou vlastně chronické zánětlivé stavy. I u seniorů nad 70 let je COVID-19 smrtící hlavně v těchto případech.

Proto jsou statistiky velice ovlivněné těmito takzvanými komorbiditami. I proto je dnes velice těžké rozklíčovat pravou příčinu smrti. Stejné je to u jiných virových onemocnění, počínaje chřipkou. Navíc ve většině případů dochází ke koinfekcím více viry najednou a také některými druhy bakterií, které bývají mnohem více smrtící. Provedeme-li test pouze na SARS-CoV-2, ale ne na virus chřipky, ne na bakterie, nemůžeme je logicky vyloučit jako příčinu smrti..."


00
EP
Eduard Piovarči
8. dubna 2020

Ono sa to fakt podceňuje. V USA 2000 úmrtí na coronavírus denne a 1400 denne vo Francúzsku a to máme už apríl keď chrípkový vírus už vydochýňa.

Na Slovensku našťastie sme v náskoku v opatreniach a tak sa to nešíri tak rýchlo

https://aragonit11.blogspot.com/2020/04/nakupovat-americke-stihacky-ci.html


00
S࿘
s0lari ࿘☯࿗
6. dubna 2020

INFORMAČNÍ PANDEMIE

Úvodem malé shrnutí pro ty, kteří se nezabývají globální politikou (dokonce tvrdí, že nic takového nemůže existovat), nestudují Koncepci společné bezpečnosti (KSB) a Dostatečně všeobecnou teorii řízení (DVTŘ) a čtou mne poprvé:  

Operace Covid 19 je uměle vytvořený informační nástroj globální politiky (a skutečná nemoc), který má za cíl zcela přeformátovat, přenastavit sféry vlivu jednotlivých globálních hráčů a to do jiné politické, ekonomické a ekologické podoby a to celé v zájmu Globalizace, která má za cíl z celého světa vytvořit "superstát" s jedinou vládou. Na jednu stranu zcela odsekává chapadla vlivu bývalých středisek koncentrace řízení (USA a "Velká" Británie), ale také nadnárodního molochu EU, který byl loutkou v rukou US státních elit a na druhou otevírá možnosti nových středisek koncentrace řízení a to Číny a (možná) i Ruska.

Ano, Rusko zcela evidentně může být, alespoň na čas, použito jako nový Hegemon, kdy bude novým střediskem koncentrace řízení a to nikoliv proto, že to bylo v plánu, ale proto, že Putin rozehrál takovou globální partii, že se stal pro další řízení zcela nepostradatelným (jen RF má nyní zdrojovou stabilitu řešit globální problémy). Proto mu bylo umožněno pomoci Itálii a to za pomoci armády (!!! což je neskutečně silná symbolika, když si vezmeme, že armáda RF operuje na území státu NATO, byť pouze jeho lékařské a protichemické útvary) a proto také mohli (směli) poslat 60 tun pomoci přímo do USA, což se historicky ještě nestalo. USA vždy pomáhají a "pomáhají" druhým sami. Podíváme-li se na to, k jakým vnitropolitickým změnám dochází v RF, tak je opět zcela evidentní, že se připravují na vůdčí roli ve světovém řízení, byť hlavní housle by měla mít Čína. A proč také jedou v informačním šílenství operace Covid 19? Protože se jim to také (jako všem ostatním) hodí. V "boji s virem" totiž můžete dělat taková opatření, která jsou jinak nemyslitelná. Můžete například hermeticky uzavřít hranice (oligarchové a proti státu vystupující lidé vám nikam neutečou), razantně omezit pohyb osob (tím zcela odstavíte opozici, která může operovat tak akorát na sociálních sítích), převzít strategické podniky do státní správy (je přece pandemická krize a je nutné "chránit" klíčové zdroje), omezit finanční toky směrem ven ze země, radikálně zdanit oligarchy (nemohou utéci ani dostat peníze jinam), převzít totální kontrolu nad obyvatelstvem (fízlování schované např. pod "chytrou karanténou" apod.), narvat do systému hromady nových peněz a tím vyřešit dlouhodobé finanční problémy, v jiných zemích zase nechat splasknou inflační bubliny, zatočit s protistátními pátými kolonami - neziskovkami (u nás se o to snaží KSČM) a hromady a hromady dalších věcí, kterými můžete vytvořit zcela nové vztahy jak uvnitř státu, tak vně. Někteří šílenci, jako je slovenský Matovič dokonce mluví o jakémsi cíleném "blackoutu", tedy "vypnutí" země, což již hraničí hned s několika psychiatrickými diagnózami, ale bratři Slováci se snad mohou uklidňovat tím, že to nebude nejspíš z jeho hlavy.

Podívejte se také např. jak se V4 dokonale odřízla od Západu a zbytku EU. Je zcela evidentní, že z hlediska globálního řízení "musel" Západ řešit (zpočátku neřešit) pandemii jinak než V4, protože jinak by tato akce neměla smysl. Jak byste odseparovali od sebe tyto země, kdyby řešil Západ Covid 19 stejnými restrikcemi jako u nás? Časem by ve V4 bylo po pandemii, na Západě též, otevřely by se hranice a vše by bylo při starém a celá vražedná virová "komedie" by byla k ničemu, ale když se to na Západě rozběhne do šílených scénářů, tak i když u nás již budeme "vyléčení", tak otevřít hranice moci nebudeme, protože pak bychom si sem nákazu natáhli zpět a celá karanténa by byla o ničem. A tak vězte, že na Západ se nejspíš hned tak nedostaneme.

A aby byla separace od EU ještě více podpořena, tak tento týden rozhodl soud EU, že Polsko, Maďarsko a ČR porušilo povinnosti, když nepřijalo uprchlické kvóty. Vtip? V době koronaviru řešit tyto záležitosti? Ne. Opět správně načasovaný nástroj, jak politicky a názorově oddělit V4 od Západu a podpořit tím vznik Trojmoří.

Co je to vlastně to řízení, o kterém stále píši? Je to INFORMAČNÍ PROCES, protože řídit lidi můžete pouze za pomoci informací. A tak když máte dobré informační nástroje (třeba média), tak není problém z obřího problému neudělat problém vůbec žádný a z menšího udělat gargantuovskou záležitost. Je to prosté - pokud většina "osvědčených" médií přebírá inFormace od několika (čtyř? pěti?) světových tiskových agentur, které mají navíc většinou stejné majitele jako ta média, tak vám na šíření (CELOSVĚTOVĚ) konkrétního informačního pole stačí tolik osob, jejichž počet nepřevyšuje počet prstů na jedné vaší ruce a to i když o dva přijdete. Ale máte "pravdu" - jistě není možné svět řídit jako jediný sociální supersystém, protože ve škole se to neprobírá (proč myslíte, že tomu tak je?). Globální politika je navíc nadřazena politice nadnárodní a ta zase té státní, takže když se ptáte - komu to prospěje a hledáte konkrétní stát, či odvětví (farmaceutický průmysl, vojensko-průmyslový komplex, bankovní sektor), tak se stále pohybujete v nízkých patrech řízení a nic vám tudíž nemůže dávat skutečný smysl. Každý čelní politik tedy pracuje v rámci globálního řízení a proto se dnes všichni chovají naprosto stejně. Naivní občané se dívají na různé statistiky jiných chorob (které nikdo neřeší a přitom vraždí o-106) a sledují jak se zavírají firmy, jak se najednou ukazuje, že celá "naše civilizace" je pouze fikcí (najednou nejsou důležitá žádná přeškolení, audity, zákaznické kontroly, hromadné porady a brífingy se zaměstnanci, najednou se dá pracovat z domova, i když to bylo mnohde nemyslitelné atd.), která existuje jen díky tomu, že na ni všichni věří (říká se tomu samořízení) a diví se, jak je možné, že se všichni politici shodnou na tom šílenství, i když tím likvidují vlastní země a kvalitu života obyvatel víc, než samotný virus.

A jak se tedy mohou "ohýbat informace"? Třeba "zapomenete" lidem sdělit, že k tomuto týdnu zemřelo na celé planetě 118 000 lidí na "obyčejnou" chřipku (ke konci února to bylo 300 osob u nás v ČR!!!). Že loni na zápal plic zemřelo 7% všech zemřelých na planetě Zemi. Což dělá "pouhé" 4 milióny osob!!! A věděli jste, že rok předtím se jednalo o zhruba stejný počet lidí? Čtete správně - na zápal plic. Věděli jste o tom? Zavírali se hranice, protože je to také virové (i bakteriální) onemocnění? A co TBC? 1,5 miliónu lidí v loňském roce? Ví někdo kolik lidí v Itálii (kde loni na chřipku zemřelo 20 000 lidí!!!) zemřelo od začátku pandemie na chřipku, TBC, či ten zápal plic? Vsadím se s vámi, že ta čísla budou mnohonásobně nižší, než jakýkoliv rok předtím. Vše půjde na vrub Covid 19. Je samozřejmě naprosto jasné, že v místě kde je nejvíce nakažených (např. Bergamo), bude letos více zemřelých než jiné roky. Dnes se všichni ptají, jak je možné, že se virus chová mnohem zabijáčtěji v Itálii, Španělsku a nyní i USA. A protože se zjistilo, že v těchto zemích, jako jedněch z mála, nejsou lidé plošně očkováni proti TBC, tak se to začíná dávat do souvislosti. Nejspíš nás brzo čeká velká reklama na plošné očkování proti kdečemu.

Covid 19 je samozřejmě nebezpečnou nemocí, která vás může i zabít, ale více než kapénkami se přenáší mediálně, tedy informačně. Má takovou reklamu, o které se například zabijácké Ebole ani nesnilo.

Možná jste zaznamenali, že se objevila CENZURA. A to celkem alarmující. V pořadu Duše K měli pozvaného pana Calábka (což je člověk, který mě jako kluka inspiroval k praktikování Buddhovy Dharmy) a ten v daném pořadu celkem jasně navrhl možnosti jak léčit koronavirus pomocí čínské medicíny, našich bylinek a velice známého Antabusu (o kterém mimochodem existuje hned několik studií renomovaných odborníků, které jasně dokazují jeho účinnost proti různým virům a dokonce i rakovině).Video ovšem ze všech sítí zmizelo a na dotaz proč, z Ministerstva vnitra zaznělo: "Nemáme pravomoci něco takového učinit", aby se ovšem následně prokázalo, že právě MV se postaralo o smazání (tvrzení serveru uložto.cz, které muselo video také smazat). MV dokonce nechalo Ministerstvem zdravotnictví vypracovat analýzu, kterou měli rozporovat daný pořad. Ve všech tvrzeních bylo napsáno "vědecky neověřeno". Zajímavé, že? Takže každý nový výzkum bude muset být zcenzurován, protože do té doby nebyl "vědecky ověřen"? Každý lékař skládá Hippokratovu přísahu - věděli jste, že tento otec "moderní medicíny" věřil, že nemoci vznikají i nerovnováhou živlů v těle, což je pojem z magie, přesněji z hermetismu? Věděli jste, že Isaac Newton nebyl jen fyzik, ale byl zapáleným kabalistou, což je židovská nauka vycházející opět z egyptského hermetismu? Proč to sem motám? Neměl bych vyhledat psychoterapii? A víte, že rád? Každý psycholog v ČR se totiž učil i ze skript a učebnic pana M. Nakonečného (napsal i slovník psychologických pojmů ze kterého se obecně vychází), tedy velice známého hermetika. Nemělo by MV tedy znalosti těchto lidí potírat, protože věřili a věří i v jiné sféry než hmotné? Zavírat oči před něčím co zatím nebylo "ověřeno" je tmářským brzděním pokroku. Proč má MV potřebu blokovat právě tyto informace a statisíce jiných, vyloženě vylhaných a zavádějících a mnohdy zdraví ohrožujících videí (v případě Duška o nic takového nešlo) na netu ponechat? Určité informace týkající se koronaviru nesmí zaznít?

Mnoho lidí v ČR si každý den ráno přečetlo Ranní kávičku Terezy Spencer na Primě, aby byli v obraze toho, co se ve světě děje a co nebylo "ověřenými" médii dostatečně ozvučeno. Nové podmínky Primy odstranily nejen tuto špičkovou novinářku, ale i řadu dalších, kteří na Primě psali. Zajímavé načasování, že?

Každý v této době pracuje dle svých možností a mravnosti. Není možné se veřejně setkávat, protestovat apod. a to je nejlepší doba pro odstranění jisté sochy z Prahy a to pěkně v klidu a pohodě, takže i různí malincí křiváci mají nyní možnost uboze provokovat.

Před několika málo měsíci jsme s kolegou přemýšleli jakým způsobem se Globální elity pokusí svět přeformátovat. Pomocí ideologií se jim to příliš nedaří. Pomocí lží o klimatické katastrofě také ne. A tak jsme si mysleli, že jsou v koncích. Co mohou vymyslet? Blackout? Ohrožení z vesmíru? Třeba nějaký blížící se meteorit? Jak spojí svět v jediný celek pod jedinou hrozbou a tak, aby na to všichni skočili? Smáli jsme se tomu, že mají nelehký úkol. Dnes se již nesmějeme.

Mnoho lidí je dnes zavřených doma a když jdou ven, tak musí s rouškou, protože tím chrání ostatní. Automaticky tak sami sebe bereme jako již nakažené. Z psychosomatického hlediska je to katastrofa. Proč myslíte, že až teď, po týdnech od začátku, začali umírat mladší, či vyloženě mladí lidé? Když jste bombardováni ze všech stran pouze tím, že všude číhá smrtelné nebezpečí, dostaví se logicky strach a ten ve vašem těle začne časem likvidovat imunitu a to se začalo dít. Elity mohou být spokojené, protože svět bude těmito úmrtími ještě více vyděšený a tudíž ještě více bez imunity.

Nyní má většina lidí více času studovat KSB, je to asi jediná možnost jak se informačně připravit na vše co přijde a jak získat imunitu proti informační pandemii: http://leva-net.webnode.cz/prace-vp-sssr/


00
LF
Larry Fistingfield
6. dubna 2020

Tak je to tady, Primula začal převracet, mají se prý mladí "přemořit" Coronavirem COVID-19, příznaky budou mít stejně, jako malá chřipka!

Je vidět, že existuje jasné spojení a sdílení myšlenek MONSTERS, GATES MUSÍ PLÁN 33 000 000 MRTVÝCH SPLNIT, TAK VŠICHNI SE MUSÍ ZAPOJIT. ATLANTICKÁ SNAHA GATESOVA NAKONEC NACHÁZÍ PODPORU U SVÉHO NEJVĚRNĚJŠÍHO SPOJENCE, HAHAHA! A ČEŠI V TOM PATOLÍZALSTVÍ JDOU JEŠTĚ DÁL, PANE PRIMULA, MOHL BYSTE NÁM PROSÍM ŘÍCT, JAK TO BUDE S TOU PLODNOSTÍ MUŽŮ PŘI PRODĚLANÉM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ??? POČÍTAJÍ SE DO MRTVÝCH I TI, CO SE NEMOHLI NA ZÁKLADĚ VAŠEHO ROZHODNUTÍ NARODIT ???

PANE PREZIDENTE ZEMANE, CHCETE OPRAVDU TOMUTO MUŽI DÁT VYZNAMENÁNÍ, ŘÁD BÍLÉHO LVA??? ZA TUTO GENOCIDU ČESKÉHO NÁRODA???


10
EP
Eduard Piovarči
6. dubna 2020

Ten Primula je riadny blbec

Už aj predtým povedal že bude posielať starých zomierať domov aby nezavadzali v nemocniciach.

Angličania túto cestu opustili a on ju navtrhuje. Čo tak liek na túto chorobu musí sa predsa nájsť. Ak premorí mladých tak zahltí zdravotníctvo ktoré skolabuje tak či tak a ešte skôr

https://aragonit11.blogspot.com/2020/03/najskor-koronavirus-potom-matovic.html

 


00
LF
Larry Fistingfield
6. dubna 2020
A ještě jeden malý detail, na obrázku zřejmě diskutuje Gates s někým prostřednictvím Skype, povšimněte si té malé hnědé koule na parapetu, NÁRAMNĚ PŘIPOMÍNÁ TVAR I CELÝ "OBLIČEJ" COVID-19, JAKÁ NÁHODA !!??!! CHYBĚLO JIŽ JEN POVĚSIT NA LEVOU ČÁST PATENT COVID-19 Z ROKU 2015 A NA PRAVOU STRANU PODĚKOVÁNÍ NADACE MELINDA A BILL GATESOVI ZA FINANCOVÁNÍ.
00
EP
Eduard Piovarči
7. dubna 2020
KTO VYROBIL CORONAVÍRUS?  

Otec zabijáka Baric

Pablb, zloděj, estébák Babiš s korupčníkem Prymulou budou promořovat Čechy laboratorním koronavirem, který agresivně napadá lidské plíce a kromě toho obsahuje 4 sekvence z viru HIV??????? Strašné.  

Tuto globální epidemii laboratorního koronaviru zavinily USA.   SARS-CoV-2 – včetně vakcíny – stvořili v letech 2010 – 2015 američtí profesoři Wayne A. Marasco a Ralph S. Baric na objednávku amerického státního institutu National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), jehož ředitelem je Anthony Fauci.

Dostali od státu granty 5 milionů $. Sekvence z HIV do jejich koronaviru později doplnil pravděpodobně ředitel kanadské National Microbiology Laboratory ve Winnipegu, profesor Frank Plummer, který se podílel na výzkumu koronaviru a HIV a jen několik týdnů po vypuknutí epidemie zemřel 4. února 2020 za nevyjasněných okolností v africké Keni.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51317386

Granty

https://grantome.com/grant/NIH/R01-AI085524-05https://sph.unc.edu/files/2016/09/CV_Ralph_Baric.pdf

Vědecký tým čítal převážně Američany epidemiology, mikrobiology, z plicního institutu + dva Číňany z Wuhanu: Wayne A Marasco, Ralph S Baric, Vineet D Menachery, Boyd L Yount Jr, Kari Debbink, Sudhakar Agnihothram, Lisa E Gralinski, Jessica A Plante, Rachel L Graham, Trevor Scobey, Eric F Donaldson, Scott H Randell, Antonio Lanzavecchia, Zhengli-Li Shi, Xing-Yi Ge. V roce 2015 se vědecký tým pochlubil svým miláčkem, umělým koronavirem v prestižním vědeckém časopise Nature:

https://www.nature.com/articles/nm.3985.pdfhttps://www.nature.com/articles/nm.3985

Použitý koronavir pocházel skutečně z netopýrů žijících v Číně, ale nebyl do doby laboratorních úprav nebezpečný. Vědci nejprve věnovali pozornost netopýřímu koronaviru SHC014 (bat coronavirus SHC014), který se nachází v netopýrech v Číně. Poté jej zkombinovali se SARS-CoV (MA15) adaptovaným na myši (mouse-adapted SARS-CoV) a vytvořili chimérický virus.

Chiméra (v řecké mytologii nestvůra složená vepředu ze lva, uprostřed z kozy a vzadu z draka) je jedinec tvořený geneticky různými buňkami.

Chimerický virus agresivně napadal lidské plíce. Přesněji řečeno, agresivně napadal buňky lidských plic při laboratorních pokusech. Na straně 1511 studie Ralph Baric a spol. výslovně píší, že tento umělý virus může být přenesen na člověka a způsobit epidemii. Český biolog Stanislav Mihulka se vzápětí ptal, proč Američané vytvářejí umělý virus, který v přírodě neexistuje a napadá člověka, a děsil se úniku z laboratoře… RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D. Chimérický netopýří virus rozvířil obavy z výzkumu

13.11.2015 Důvtipný experiment, při němž vytvořili hybridní verzi netopýřího koronaviru, tedy viru z příbuzenstva SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), opět vyvolal dohady. Stojí pokusy s umělými viry, schopnými se šiřit mezi lidmi, za to riziko? Šéf výzkumu Ralph Baric z Univerzity Severní Karolíny v Chapel Hill a jeho kolegové studovali virus SHC014, který infikuje čínské vrápence. Během toho vytvořili chiméru, virus s povrchovým proteinem viru SHC014 a s vnitřnostmi viru SARS.

Tahle chiméra infikovala lidské buňky dýchacích cest a badatelé prokázali, že se povrchový protein viru SHC014 může vázat na klíčový receptor buněk a pronikat tak dovnitř. Chimérický virus také dovede infikovat buňky myši, ale nezabíjí je. Naprostá většina koronavirů se na dotyčný receptor lidských buněk nedovede navázat.

Ze světa se ale ozývají virologové, kteří si nejsou jisti, jestli výsledky takového výzkumu ospravedlňují riziko, které jej doprovází.

Podle Simona Waina-Hobsona z pařížského Pasteurova institutu je sice obtížné v takovém případě zhodnotit reálné riziko, chiméra koronaviru se ale každopádně velmi dobře množí v lidských buňkách. Kdyby se prý takový virus dostal ven, tak se nedá odhadnout, co natropí.

http://www.gate2biotech.cz/chimericky-netopyri-virus-rozviril-obavy-z-vyzkumu/


00
LF
Larry Fistingfield
8. dubna 2020

Dobře jsi to rozebral celou otázku: výrobu a distribuci COVID-19, je to žúžo počteníčko, ty 4 sekvence HIV tam Marasco dal, aby COVID-19 "chimera virus" napadal též T-lymfocity (typ TAURI), což by bývalo totálně zlikvidovalo imunitu každého, kdo by ho vdechl. Naštěstí se ukázalo, že ty 4 sekvence HIV poněkud "kurví" DNA červených krvinek a mají tendenci pozměňovat i krevní destičky, ale u poněkud zdravého jedince nelze imunitu vyřadit. Mladí lidé v USA například umírají, protože CHEMTRAILS jsou tam aplikována v 3x větší koncentraci už 30 let, kdežto u nás cca 20 let, nicméně imunita všeho poklesla tak, že už na třešních, jabloních, osikách a všude vidíte jmelí. Jmelí je parazit s houbovitými kořeny, dříve velmi vzácný, používá se jako ozdoba, dnes všude kam se podíváš. Museli Marasca zabít, věděl mnoho a mohl by "dostat svědomí" a to je velmi nebezpečné! Že to udělali v Keni na počátku února 2020 je celkem příznačné, kde se testuje nejvíce, no přece v Africe!

Napsal jsem chybně Primula, domnívajíce se, že kořen slova je od hráti prim, ale byla to chyba, jméno vzniklo ze dvou slov "prý" a "mula", tož ako sa hovorí, varujtě sa tých, čo mají ve meně Mula- Prymula, Mula Umar apod.!!! Proč se COVID-19 tak zkoumá? Aby se udělal mnohem dokonalejším, byla nalezena slabina viru? No tak se odstraní!

DALŠÍ VIRUS SE OBJEVÍ V ROCE 2030 A BUDE SE JMENOVAT MARS-30 - "MORTAR ADVENTURE RANDOM SARS-30, zabije 10x víc lidí a 100x víc jich poškodí než COVID-19, tento virus bude napadat mozek a srdce, způsobovat nesnesitelná muka a šílenství, bude obsahovat 10 sekvencí HIV a ribozomy  všech vylepšených členů rodiny SARS. Tento virus bude nazván "nemocí šílených lidí".


00
LF
Larry Fistingfield
8. dubna 2020
Sorry, toho Franka Plummera.
00
EP
Eduard Piovarči
8. dubna 2020

JA somtu hodil len copy paste od prispievatela v jednej diskusii ale plne sa s tým stotožňujem

Toto sú tí dvaja pašáci čo na tomto coronavíruse pracovali

 

Tento už to má za náhodou za sebou

 

https://aragonit11.blogspot.com/2020/03/najskor-koronavirus-potom-matovic.html


00
LF
Larry Fistingfield
8. dubna 2020

Ale kdež, navrhuji jiné řešení:

1, RADA 911 a 50000 vysokých státních přisluhovačů bude odstraněna, pozatýkána, jejich majetek konfiskován a dán ve prospěch světa.

2, Ze všech zakládacích listin Centrálních Bank bude vypuštěn text: zakladatelem je Rotschild..., bude posláno 5% hotovosti na účet Rotschild-Rockefeller nejpozději do 31.12. každého roku,...pod kontrolou Rady Rotschild, jejíž zástupcem je FED..., jedinou základní rezervní měnou je USD, jehož oběh kontroluje FED.  Přidán text: Centrální Banky jsou svrchovaným nástrojem té, které země, kde se nachází.

3, Všichni shora uvedení a miliardáři MONSTERS budou souzeni a odsouzeni za ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI SPECIÁLNÍM A NEZÁVISLÝM TRIBUNÁLEM

4, všechny čipy RFID - Reptil Functions Indentifikation Database budou zničeny, jejich výrobci postaveni mimo zákon a souzeni za genocidu světa

5, budou s okamžitou platností zrušeny všechny "virtuální peníze", veškeré čipové karty a jiné špionážní prostředky sloužící k zotročení obyvatelstva světa

6,Bude odstraněna vláda ROTSCHILDOVSKÉ Farmacie, všechny jedy budou odstraněny, LÉČIVA SE BUDOU VYRÁBĚT POUZE PŘÍRODNÍ Z LÉČIVÝCH BYLIN BEZ JAKÝCHKOLIV ADITIV, všechny farmaceutické závody budou přísně kontrolovány a personálně očištěny od rotschildovské mafie.


00
EP
Eduard Piovarči
8. dubna 2020

Riešenie je to dobré len či bude existovať sila toto riešenie realizovať to je zatiaľ vo hviezdách. Zatial stále majú všetku moc v rukách

https://aragonit11.blogspot.com/2020/03/najskor-koronavirus-potom-matovic.html


00
MK
Milan Klusák
16. dubna 2020
No jo, Larry,  slováci měli jednou v televizi seriál s názvem: "Snívajte s nami! "
00
TK
tonny ken
14. května 2020
A very nice blog, I like the way you share very honestly and interestingly, through my blog I learned a lot of things. run 3
00
TL
tivukiz larjem
5. června 2020

PerYourHealth is an online bill payment portal using which you can pay your medical bills online. This online payment method is very easy.

 

https://peryourhealthcom.xyz/


00
LF
Larry Fistingfield
6. dubna 2020

Tak je to tady, Primula začal převracet, mají se prý mladí "přemořit" Coronavirem COVID-19, příznaky budou mít stejně, jako malá chřipka!

Je vidět, že existuje jasné spojení a sdílení myšlenek MONSTERS, GATES MUSÍ PLÁN 33 000 000 MRTVÝCH SPLNIT, TAK VŠICHNI SE MUSÍ ZAPOJIT. ATLANTICKÁ SNAHA GATESOVA NAKONEC NACHÁZÍ PODPORU U SVÉHO NEJVĚRNĚJŠÍHO SPOJENCE, HAHAHA! A ČEŠI V TOM PATOLÍZALSTVÍ JDOU JEŠTĚ DÁL, PANE PRIMULA, MOHL BYSTE NÁM PROSÍM ŘÍCT, JAK TO BUDE S TOU PLODNOSTÍ MUŽŮ PŘI PRODĚLANÉM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ??? POČÍTAJÍ SE DO MRTVÝCH I TI, CO SE NEMOHLI NA ZÁKLADĚ VAŠEHO ROZHODNUTÍ NARODIT ???

PANE PREZIDENTE ZEMANE, CHCETE OPRAVDU TOMUTO MUŽI DÁT VYZNAMENÁNÍ, ŘÁD BÍLÉHO LVA??? ZA TUTO GENOCIDU ČESKÉHO NÁRODA???

+ 1